MIKORZYN.ktk.pl - header

 
 
 
       
                   

 

Regulamin Zlotu

     Organizowany Zlot jest imprezą rekreacyjną. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2001r., nr 120, poz. 1298) organizator Zlotu nie jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.

REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU KADETT TUNING KLUBU
RUDNIKI ‘2009


Warunkiem wzięcia udziału w Zlocie jest podporządkowanie sie poniższym zasadom obowiązującym na terenie Zlotu, czyli lotnisku w Rudnikach:

1. Uczestnicy przybywają na Zlot we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz własny koszt. Za szkody wyrządzone na terenie Zlotu odpowiada wyrządzający szkodę – zarówno w mieniu własnym, innych uczestników Zlotu jak i właściciela terenu lotniska.

2. Na terenie Zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu Zlotu. Łamanie Regulaminu mogące bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo innych lub rażąco naruszające porządek, skutkować będzie konsekwencjami wliczając w to przymusowe usunięcie uczestnika z terenu Zlotu nawet przy użyciu sił porządkowych Dyrekcji lotniska, jak również w skrajnych przypadkach za pomocą Policji.

3. Za kradzieże, włamania do samochodów i inne przypadki losowe organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności. Każdy z uczestników odpowiada za swoje mienie i ma obowiązek zabezpieczyć się we własnym zakresie przed jego utratą w wyniku kradzieży, jak również jego zniszczeniem.

4. Zabrania się jakiegokolwiek ruchu pojazdu, kiedy kierujący jest pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.

5. Używanie samochodu na terenie Zlotu odbywa się TYLKO I WYŁĄCZNIE zgodnie z przyzwoleniem organizatorów Zlotu, w miejscu przez nich wskazanym i w czasie przez nich określonym, ujętych w Ramowym Planie Zlotu. Zabrania się kategorycznie czynienia powyższego na własną rękę.

6. Każdy pojazd MUSI posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny stanowiący dowód pełnej sprawności pojazdu, a kierujący stający do rywalizacji w konkurencjach MUSI posiadać aktualne prawo jazdy. Auto/kierowca nie spełniające wymogów formalnych nie będzie dopuszczane do udziału w jakichkolwiek konkurencjach motorowych.

7. W godzinach 0.00-6.00 zabrania się zakłócania współuczestnikom Zlotu ciszy nocnej, poprzez używanie samochodu (rozgrzewanie silnika itp.) oraz poprzez głośne słuchanie muzyki.

8. Właściciel terenu lotniska ma prawo do kontroli nad porządkiem podczas Zlotu, i obowiązkiem każdego uczestnika jest stosowanie się do poleceń wydawanych przez formację porządkową terenu lotniska.

9. Zabrania się poruszania po terenie lotniska „na własną rękę” i wychodzenie poza obszar wynajęty na potrzeby Zlotu KTK. Zaistniałe w tej materii potrzeby należy najpierw konsultować z Dyrekcją lotniska, czy nie stanowi to zagrożenia zarówno dla uczestnika Zlotu jak i funkcjonowania lotniska.

10.Organizator Zlotu (Rada KTK) czuwa nad prawidłowym przebiegiem Zlotu. W tym celu uczestnik Zlotu ma obowiązek respektowania ustaleń dotyczących bezpieczeństwa lub porządku na Zlocie. Organizator może wskazać osoby pilnujące porządku podczas Zlotu, a ich polecenia posiadają taką samą wagę jak członków Rady.

Zabrania się:

1. Podejmowania czynności mogących naruszyć bezpieczeństwo osób lub stanowić zagrożenie dla mienia.

2. Używania samochodu na terenie Zlotu niezgodnie z Planem Zlotu (czas i miejsce).

Organizator Zlotu ma prawo:

1.Wezwać do zaprzestania naruszeń Regulaminu.

2.Dokonać czynności zmierzających do usunięcia przyczyn naruszania Regulaminu – również na koszt zobowiązanego.

3.Usunąć osoby z terenu Zlotu przy pomocy Policji, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Zlotu lub istnieje konieczność zapewnienia spokoju i porządku.

Organizator:
Rada KTK

UWAGA! Każdy właściciel pojazdu będzie miał obowiązek podpisania w/w regulaminu
w formie oświadczenia potwierdzonego serią i numerem dokumentu tożsamości.
Nieakceptacja w/w regulaminu będzie skutkowała zakazem wjazdu na teren zlotu.

 

Regulamin przejazdu

1. Przejazd kolumną pojazdów odbywa się o wyznaczonej przez Organizatora godzinie zamieszczonej w planie Zlotu

2. Za wszelkie uszkodzenia, stłuczki i kolizje podczas przejazdu organizatorzy nie odpowiadają.

3. Przejazd w kolumnie pojazdów odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Ruchu Drogowego.

4. Zabrania się wyprzedzania pojazdów oraz oznakowanego auta prowadzącego, przez pozostałe pojazdy jadące w kolumnie.

5. Na trasie przejazdu zabrania się wykonywania niebezpiecznych manewrów mogących stanowić zagrożenie dla innych uczestników przejazdu lub osób postronnych,

6. Podczas przejazdu na wyznaczonej trasie kategorycznie zabrania się prowadzenia pojazdów przez osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających

7. Przejazd całej kolumny pojazdów zostanie zatrzymany w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia któregoś z uczestników bądź w przypadku niedostosowania się do punktów regulaminu,

8. Wszelkie sytuacje mogące zagrozić bezpieczeństwu uczestników przejazdu, będą zgłaszane funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej

9. W trosce o bezpieczeństwo uczestników i ich auta, sytuacje nie zgodne z regulaminem prosimy zgłaszać niezwłocznie organizatorowi

10. W przypadku awarii któregoś z pojazdów uczestniczących w przejeździe, należy zjechać na pobocze i oznakować auto trójkątem ostrzegawczym. Aby nie zakłócać przebiegu przejazdu organizatorzy proszą o nie zatrzymywanie się przy uszkodzonym samochodzie więcej niż dwóch aut udzielających pomocy.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników i ich auta, sytuacje nie zgodne z regulaminem prosimy zgłaszać niezwłocznie organizatorom lub opiekunom regionalnym

W przypadku awarii któregoś z pojazdów uczestniczących w przejeździe, należy zjechać na pobocze i oznakować auto trójkątem ostrzegawczym. Aby nie zakłócać przebiegu przejazdu organizatorzy proszą o nie zatrzymywanie się przy uszkodzonym samochodzie więcej niż dwóch aut udzielających pomoc.