REGULAMIN KTK - ktk.pl
REGULAMIN KTK

Warunkiem u¿ytkowania forum KTK jest zapoznanie siê, zaakceptowanie i przyjêcie do wiadomo¶ci, poni¿szego regulaminu.§1. STATUS KLUBU:

Klub zrzesza ludzi posiadaj±cych auto marki Opel Kadett oraz fanów Kadetta.

§2. KLUBOWICZ

I. WARUNKI UZYSKANIA STATUSU KLUBOWICZA:

1. Posiadanie wa¿nego prawa jazdy kategorii B;
2. Posiadanie auta marki Opel Kadett;
3. Uczestnictwo w ¿yciu Klubu poprzez w³±czanie siê w prowadzone na forum klubowym dyskusje (oczywi¶cie je¶li ma siê co¶ konkretnego do przekazania).
4. Za³o¿enie tematu o w³asnym samochodzie w dziale "Nasze Auta" i opisanie go wg zaleceñ, wraz ze zdjêciami.
5. 5. Zg³oszenie chêci bycia klubowiczem do osoby z "Zarz±du KTK" lub wyznaczonego przez Zarz±d Opiekuna Klubowiczów.
6. Przyjêcie ka¿dego klubowicza rozpatrywane jest przez Zarz±d KTK, do czego jest niezbêdne za³o¿enie tematu w dziale "Nasze Auta" ;
7. Osoba ³ami±ca regulamin mo¿e zostaæ usuniêta z grona Klubowiczów, a wp³acona sk³adka zostaje na koncie Klubu KTK i nie podlega zwrotowi.
8. Decyzjê o przyjêciu Klubowicza lub o jego usuniêciu z klubu mo¿e podj±æ Zarz±d klubu. Status takiej osoby zostanie poddany pod g³osowanie przez Zarz±d je¶li bêd± w±tpliwo¶ci co do s³uszno¶ci przyznania statusu.
W drodze wyj±tku Klubowicz mo¿e nie spe³niaæ jednego z powy¿szych warunków uczestnictwa w klubie je¶li Zarz±d KTK zatwierdzi jego kandydaturê.

II. OBOWI¡ZKI:

Ka¿dy pe³noprawny cz³onek klubu ma obowi±zek:
1. Utrzymywaæ swojego Kadetta w nale¿ytym stanie technicznym i dbaæ o jego dobry stan wizualny ;
2. Utrzymywaæ kulturê wypowiedzi, pozytywne relacje z innymi cz³onkami Klubu, w razie potrzeby nie¶æ pomoc na miarê swoich mo¿liwo¶ci ;
3. Op³aciæ sk³adkê klubow± w wysoko¶ci ustalonej przez Zarz±d KTK. Sk³adka jest p³acona za rok nastêpny "z góry" . Nie zap³acenie sk³adki w wyznaczonym terminie bêdzie siê równaæ utracie statusu Klubowicza ;
4. Braæ udzia³ w miarê mo¿liwo¶ci w organizowanym raz do roku Zlocie Ogólnopolskim i spotkaniach lokalnych ;
5. Godnie reprezentowaæ Klub zarówno na imprezach zamkniêtych jak i na drodze ;
6. Zachowywaæ kulturê na drodze, pomagaæ innym uczestnikom ruchu ;
7. Braæ czynny udzia³ w dyskusjach klubowych prowadzonych na internetowym forum klubu KTK;
8. W przypadku g³osowania na forum ka¿dy klubowicz ma obowi±zek podporz±dkowaæ siê zasadom glosowania i w takim g³osowaniu braæ udzia³ ;
9. Po rezygnacji z statusu Klubowicza mo¿na zostaæ Przyjacielem lub Sympatykiem Klubu;

III. RESTRYKCJE:

1. Klubowicz mo¿e utraciæ status lub nawet zostaæ bezzw³ocznie usuniêty z Klubu za:
a) nagminne ³amanie regulaminu ;
b) zaniedbywanie swoich obowi±zków ;
c) z³y stan samochodu - je¶li budzi powa¿ne zastrze¿enia Opiekuna Klubowiczów oraz Klubowiczów tego¿ regionu przez d³u¿szy okres czasu.
d) zachowanie niegodne Klubowicza (np. brak kultury osobistej, szacunku wobec pozosta³ych kolegów i kole¿anek z Klubu) ;
2. ¯aden klubowicz nie ma prawa do zabierania g³osu w g³osowaniu Zarz±du KTK.
WA¯NE! Powy¿ej przytoczony zapis z §2 pkt IIIc nie obejmuje samochodów które s± w trakcie remontów i modyfikacji, niezale¿nie od czasu ich trwania, oczywi¶cie w granicy rozs±dku , jednak¿e gdy boss regionalny uzna ¿e status "auta modyfikowanego" s³u¿y tylko i wy³±cznie do "bycia klubowiczem" a nie do modyfikacji auta klubowicz traci swój status i zostaje przemianowany na Przyjaciela Klubu.

IV. PRZYWILEJE:

Ka¿dy pe³noprawny klubowicz ma prawo do:
1. brania udzia³u w spotkaniach klubowych i zlotach ;
2. wgl±du i edycji swoich danych;
3. uczestniczenia w g³osowaniach
4. korzystania ze wszystkich przywilejów klubowych;
5. oklejenia samochodu naklejkami klubowymi
6. Ka¿dy klubowicz ma prawo w dowolnym momencie zrzec siê statusu automatycznie trac±c statutowe przywileje.
7. Dostêp do wszystkich dzia³ów forum (oprócz zamkniêtej czê¶ci administracyjnej)
8. Prezentacji swojego auta w dziale "Auta Klubowiczów, Przyjació³ i Sympatyków".

9. UWAGA. Klubowicze, którzy zmienili pojazd na inny ni¿ Opel Kadett, ale dalej czynnie uczestnicz± w ¿yciu klubu i/lub forum maj± prawo zachowaæ swój dotychczasowy klubowy numer (który bêdzie wtedy przypisany do statusu Przyjaciela) jest ona wtedy traktowany jak Klubowicz (z wszystkimi prawami i obowi±zkami). Prawo do zachowania by³ego numeru klubowego nie nastêpuje w sytuacji, kiedy ma miejsce przerwa w op³aceniu sk³adki klubowej - numer taki mo¿e zostaæ wtedy przyznany innemu klubowiczowi ;


§3. HONOROWI KLUBOWICZE:

I. WARUNKI UZYSKANIA STATUSU HONOROWEGO KLUBOWICZA

1. Honorowym Klubowiczem mo¿e zostaæ ka¿da osoba, która w sposób szczególny przyczyni³a siê do rozwoju naszego Klubu, a zosta³a zaproponowana przez którego¶ z klubowiczów lub Przyjació³ Klubu;
2. Honorowy Klubowicz jest wybierany w g³osowaniu nadzwyczajnym cz³onków Klubu KTK i jego Zarz±du, wiêkszo¶ci± 51% g³osów; G³osowanie jest przeprowadzane na forum klubowym, na wniosek jednego z cz³onków Zarz±du, w terminie 10 dni od og³oszenia wniosku. Osób które nie skorzysta³y z prawa g³osu (niezale¿nie od powodów) nie wlicza siê do puli g³osów.
3. Honorowym Klubowiczom przys³uguj± wszystkie przywileje Klubowiczów z wy³±czeniem obowi±zków;
5. Lista Honorowych Klubowiczów znajduje siê na stronie KTK ;
6. Honorowy Klubowicz musi posiadaæ status pe³noprawnego klubowicza przez ³±czny okres minimum 2 lat a po nadaniu tytu³u nadal braæ czynny udzia³ w dyskusjach na forum, w spotkaniach regionalnych i w miarê mo¿liwo¶ci w Zlocie Ogólnopolskim;
7. Tytu³ Honorowego Klubowicza jest nadawany DO¯YWOTNIO. W skrajnych przypadkach tytu³ mo¿e odebraæ jedynie Zarz±d KTK po g³osowaniu nadzwyczajnym wiêkszo¶ci± 51% g³osów ;
8. Kandydaci do tytu³u HK s± wskazywani przez pe³ni±cego w danej chwili obowi±zki cz³onka Zarz±du KTK;
9. Honorowy Klubowicz mo¿e na w³asne ¿yczenie zrzec siê tytu³u automatycznie trac±c statutowe przywileje ;

Ice Casino - Najlepsze

kasyno online w Polsce


§4. PRZYJACIELE KLUBU:

I. WARUNKI UZYSKANIA STATUSU PRZYJACIELA KTK

1. Aby zostaæ Przyjacielem KTK nale¿y wykazaæ tak± wolê ;
2. Kandydat na Przyjaciela KTK powinien czynnie uczestniczyæ w ¿yciu Klubu ;
3. Kandydat na Przyjaciela KTK mo¿e zostaæ Przyjacielem Klubu po weryfikacji kandydatury przez Zarz±d KTK
4. Osoby towarzysz±ce pe³noprawnemu Klubowiczowi i uzyskuj±ce jego rekomendacjê, po wyra¿eniu takiej woli zostaj± Przyjació³mi KTK automatycznie po z³o¿eniu zg³oszenia.

II. OBOWI¡ZKI:

Ka¿dy pe³noprawny Przyjaciel klubu ma obowi±zek:
1. Utrzymywaæ kulturê wypowiedzi, pozytywne relacje z innymi cz³onkami Klubu, w razie potrzeby nie¶æ pomoc na miarê swoich mo¿liwo¶ci ;
2. Op³aciæ sk³adkê klubow± w wysoko¶ci ustalonej przez Zarz±d KTK. Sk³adka jest p³acona za rok nastêpny "z góry" . Nie zap³acenie sk³adki w wyznaczonym terminie bêdzie siê równaæ utracie statusu przyjaciela;
3. Przyjaciel powinien braæ udzia³ (w miarê mo¿liwo¶ci) w organizowanym raz do roku Zlocie Ogólnopolskim oraz spotkaniach lokalnych ;
4. Godnie reprezentowaæ Klub zarówno na imprezach zamkniêtych jak i na drodze ;
5. Zachowywaæ kulturê na drodze, pomagaæ innym uczestnikom ruchu ;
6. Braæ czynny udzia³ w dyskusjach klubowych prowadzonych na forum internetowym;
7. W przypadku g³osowania na forum ka¿dy Przyjaciel ma obowi±zek podporz±dkowaæ siê zasadom glosowania i w takim g³osowaniu braæ udzia³ ;

III. RESTRYKCJE:

1. Przyjaciel mo¿e utraciæ status lub nawet zostaæ bezzw³ocznie usuniêty z Klubu za:
a) nagminne ³amanie regulaminu ;
b) zaniedbywanie swoich obowi±zków (ujête w §3);
c) zachowanie niegodne Klubowicza (np. brak kultury osobistej, szacunku wobec pozosta³ych kolegów i kole¿anek z Klubu) ;
2. ¯aden Przyjaciel nie ma prawa do zabierania g³osu w g³osowaniu Zarz±du KTK .

IV. PRZYWILEJE:

Ka¿dy pe³noprawny Przyjaciel ma prawo do:
1. Brania udzia³u w spotkaniach klubowych i zlotach ;
2. Wgl±du i edycji swoich danych;
3. Uczestniczenia w g³osowaniach
4. Korzystania ze wszystkich przywilejów klubowych (aktualnie dostêpnych) ;
5. Oklejenia samochodu naklejkami klubowymi dedykowanymi do tego celu ;
6. Ka¿dy Przyjaciel ma prawo w dowolnym momencie zrzec siê statusu automatycznie trac±c statutowe przywileje.
7. Dostêp do wszystkich dzia³ów forum (oprócz zamkniêtej czê¶ci administracyjnej)
8. Prezentacji swojego auta w dziale "Auta Klubowiczów, Przyjació³ i Sympatyków".


§5. SYMPATYK KLUBU

I. WARUNKI UZYSKANIA STATUSU :

1. Aby zostaæ Sympatykiem KTK nale¿y wykazaæ tak± wolê ;
2. Kandydat na Sympatyka KTK mo¿e zostaæ Sympatykiem Klubu po zweryfikowaniu go przez Zarz±d klubu;
6. Sympatyk Klubu ma prawo oznakowaæ swój pojazd naklejkami dedykowanymi do tego celu ;
7. Sympatyk powinien dokonaæ wp³aty w kwocie ustalonej przez Zarz±d KTK na dany rok, oraz w tym samym terminie jak pozosta³e rodzaje sk³adki klubowej;II. OBOWI¡ZKI:

1. Utrzymywaæ kulturê wypowiedzi, pozytywne relacje z innymi cz³onkami Klubu, w razie potrzeby nie¶æ pomoc na miarê swoich mo¿liwo¶ci ;
2. Op³aciæ sk³adkê klubow± w wysoko¶ci ustalonej przez Zarz±d KTK. Sk³adka jest p³acona za rok nastêpny "z góry" . Nie zap³acenie sk³adki w wyznaczonym terminie bêdzie siê równaæ utracie statusu Sympatyka Klubu ;
3. Godnie reprezentowaæ Klub zarówno na imprezach zamkniêtych jak i na drodze ;
4. Zachowywaæ kulturê na drodze, pomagaæ innym uczestnikom ruchu ;


III. RESTRYKCJE:

1. Sympatyk mo¿e utraciæ status lub nawet zostaæ bezzw³ocznie usuniêty z Klubu za:
a) nagminne ³amanie regulaminu ;
b) zaniedbywanie swoich obowi±zków ;
c) zachowanie niegodne Sympatyka KTK (np. brak kultury osobistej, szacunku wobec pozosta³ych kolegów i kole¿anek z Klubu) ;
2. ¯aden Sympatyk nie ma prawa do zabierania g³osu w g³osowaniach klubowych, w sprawach klubu, gdzie g³os zabieraj± Klubowicze i Przyjaciele.IV. PRZYWILEJE:

Ka¿dy pe³noprawny Sympatyk ma prawo do:
1. Brania udzia³u w spotkaniach klubowych i zlotach ;
2. Wgl±du i edycji swoich danych;
3. Korzystania ze wszystkich przywilejów klubowych;
4. Ka¿dy Sympatyk ma prawo w dowolnym momencie zrzec siê statusu automatycznie trac±c statutowe przywileje.
5. Dostêp do wszystkich dzia³ów forum oprócz administracji oczywi¶cie
6. Prezentacji swojego auta w dziale "Auta Klubowiczów, Przyjació³ i Sympatyków".§6. SK£ADKI KLUBOWE.

Wysoko¶æ sk³adki klubowej ustala Zarz±d KTK. Wp³aty sk³adek dokonuje siê na konto klubowe, po wcze¶niejszym uzyskaniu zezwolenia cz³onka Zarz±du, bêd±cego jednocze¶nie osob± potwierdzaj±c± zasadno¶æ op³aty sk³adki klubowej poprzez kontakt ze Skarbnikiem.
Sk³adka klubowa wydatkowana bêdzie na:
1. Op³atê serwera na którym znajduje siê nasza strona oraz forum ;
2. Op³atê domeny www.ktk.pl ;
Ewentualne nadwy¿ki finansowe klubu przechodz± na kolejny rok, stanowi±c zabezpieczenie kolejnych op³at za serwer i domenê, ewentualnie mog± byæ przeznaczone na sprzêt niezbêdny do przeprowadzenia konkurencji sportowych na zlotach KTK i ogóln± ich organizacjê (ta¶my foliowe do s³upków, ta¶my klej±ce itp.).§7. PUNKTY UZUPE£NIAJ¡CE:

1. Po odej¶ciu z klubu osoba która mia³a oznaczone auto ma obowi±zek usun±æ z pojazdu wszystkie emblematy klubowe ;
2. Osoba usuniêta z klubu mo¿e ponownie staraæ siê o przyjêcie do klubu na zasadach ujêtych w §2 ;
3. G³osowanie jawne na forum: ka¿dy klubowicz i przyjaciel oddaje tylko jeden g³os (chyba ¿e opisana przy g³osowaniu zasada mówi co innego).
4. Klub nie bierze odpowiedzialno¶ci za szkody powsta³e podczas spotkañ klubowych. Tyczy siê to zarówno uczestnicz±cych osób, ich sprzêtu jak i szkód przez nich wyrz±dzonych.
5.Ka¿da osoba umieszczaj±ca wiadomo¶æ na forum KTK ponosi osobist± i prawn± odpowiedzialno¶æ za tre¶æ swojej wypowiedzi oraz mog±ce wynikn±æ z tej tre¶ci konsekwencje prawne. Forum mo¿e byæ wykorzystywane tylko zgodnie z obowi±zuj±cym prawem i ogólnie przyjêtymi zasadami etyki.
6.Umieszczenie tre¶ci obra¡liwych w tym avatarów i podpisów skierowanych do :
- innych u¿ytkowników forum
- innych grup wyznaniowych
- innych mniejszo¶ci
bêdzie karane a w skrajnych przypadkach mo¿e wi±zaæ siê z usuniêciem u¿ytkownika z forum .


§8. ORGAN NADZORCZY KLUBU:

1. Nadzór nad Klubem sprawuje Zarz±d KTK, który sk³ada siê z trzech pe³noprawnych cz³onków klubu.
2. Zarz±d KTK nie wybiera ze swojego grona przewodnicz±cego, a wszelkie decyzje podejmuje zawsze wiêkszo¶ci± 2/3 g³osów - ka¿de g³osowanie trwa nie d³u¿ej ni¿ 3 dni i cz³onkowie Zarz±du KTK s± o nim informowani poprzez otrzymanie wiadomo¶ci e-mail na prywatn± skrzynkê pocztow± - ka¿dy cz³onek Zarz±du ma obowi±zek brania udzia³u w g³osowaniu, g³osowania odbywaj± siê w dwóch trybach: w trybie zwyczajnym - nie wymaga siê oddania g³osów przez wszystkich cz³onków Zarz±du, oraz w trybie nadzwyczajnym - wymagane jest oddanie g³osów przez wszystkich cz³onków Zarz±du. Ka¿demu cz³onkowi Zarz±du przys³uguje tylko 1 g³os nawet, je¿eli pe³ni kilka funkcji w Klubie.
3. G³osowania Zarz±du KTK nie s± jawne, ale je¶li wprowadzaj± istotne zmiany dla funkcjonowania klubu lub forum, po ich zakoñczeniu zostaje podana oficjalna informacja o ich wyniku .
4. Decyzje Zarz±du KTK oraz wszelkie komunikaty i wa¿ne kwestie publikowane s± na forum w dziale "Komunikaty Zarz±du KTK" ;
5. Ka¿dego cz³onka Zarz±du KTK mo¿na odwo³aæ po nadzwyczajnym g³osowaniu jawnym, w którym musi wzi±æ udzia³ co najmniej 50% stanu Klubowiczów, Honorowych Klubowiczów i Przyjació³ Klubu i aktywnych w danym roku, wiêkszo¶ci± 60% oddanych g³osów.
6. W przypadku braku mo¿liwo¶ci podjêcia decyzji przez Zarz±d KTK w danej sprawie z uwagi na nierozstrzygniêty wynik g³osowania w trybie zwyczajnym (50%/50%), g³osowanie takie jest powtórzone w formie g³osowania w trybie nadzwyczajnym 1-dniowym, a je¶li i to nie wy³oni wyniku, przeprowadzone zostanie g³osowanie jawne w¶ród klubowiczów i przyjació³ Klubu w trybie 1-dniowym bez informowania ich o przyczynach lub wynikach poprzedniego g³osowania Zarz±du KTK
7. Zarz±d KTK mo¿e zostaæ rozwi±zany poprzez g³osowanie. W g³osowaniu bior± udzia³ klubowicze, przyjaciele klubu oraz honorowi klubowicze, decyzja zostaje podjêta wobec wiêkszo¶ci g³osów 60%. Wniosek o rozwi±zanie Zarz±du KTK mo¿e z³o¿yæ cz³onek Zarz±du, HK, Klubowicz lub Przyjaciel.
8. Ka¿dy cz³onek Zarz±du KTK ma prawo w ka¿dej chwili poddaæ pod g³osowanie wniosek o usuniêcie z grona Zarz±du innego jej cz³onka w zwi±zku z istotnymi uchybieniami z jego strony, np. zaniedbywaniem swoich obowi±zków lub uchylaniem siê od g³osowañ.
9. Je¿eli decyzj± cz³onków Zarz±du proponowany do usuniêcia jeden z jej cz³onków nie zostanie usuniêty zgodnie z wynikiem g³osowania, to kolejny wniosek o jego usuniêcie z Zarz±du nie mo¿e zostaæ z³o¿ony wcze¶niej, ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od poprzedniego.
10. Cz³onkowie Zarz±du KTK , mog± zrzec siê stanowiska z zachowaniem 30. dniowego okresu karencji - w tym czasie pozostali cz³onkowie Zarz±du proponuj± na jego miejsce kandydatów, na których bêd± g³osowaæ w g³osowaniu nadzwyczajnym. Akceptacja nowego cz³onka Zarz±du nastêpuje po otrzymaniu wiêkszo¶ci 2/3 g³osów.
11. Ka¿dy z cz³onków Zarz±du ma prawo zg³osiæ konieczno¶æ przedyskutowania zmian w regulaminach, w trakcie ich obowi±zywania.

12. Zarz±d ma prawo powo³aæ na czas Zlotu i jego organizacji osoby odpowiedzialne za organizacjê i przebieg Zlotu. Osoby te mog± byæ wyznaczone spo¶ród u¿ytkowników forum, pod warunkiem obdarzenia ich zaufaniem przez Zarz±d, co wi±¿e siê ze znajomo¶ci± osoby, jej operatywno¶ci± i uczciwo¶ci±. Osoby takie otrzymuj± niezbêdne dodatkowe uprawnienia na czas powo³ania i mog± dzia³aæ w imieniu klubu i na jego rzecz.


§9. U¯YTKOWNIK FORUM

1. Osoba maj±ca mo¿liwo¶æ pisania w dzia³ach udostêpnionych mu wed³ug ustaleñ Zarz±du KTK.
2. U¿ytkownik nie ma obowi±zku brania udzia³u w ¿yciu klubowym chyba ¿e wyra¿a chêæ by zostaæ Przyjacielem lub Klubowiczem i spe³nia postawione warunki
3. Je¶li U¿ytkownik swoim zachowaniem spowoduje straty moralne lub finansowe innych u¿ytkowników forum zostanie usuniêty z forum bezzw³ocznie.


§10. Opiekun Klubowiczów:

1. Opiekun Klubowiczów jest osob± odpowiedzialn± za proces rekrutacji nowych Klubowiczów i Przyjació³ klubu. Zajmuje siê kwestiami organizacyjno-personalnymi, korespondencj± z kandydatami i cz³onkami klubu (dotycz±c± spraw rekrutacji) oraz opiniowaniem kandydatur na potrzeby Zarz±du.
2. Wybierany jest przez Klubowiczów w g³osowaniu jawnym, o d³ugo¶ci 7 dni, przez stosunek wiêkszo¶ci g³osów.
3. Opiekun powinien byæ autorytetem dla Klubowiczów oraz przyjació³, oraz wspieraæ dzia³ania Zarz±du w celu utrzymania ³adu i porz±dku w¶ród cz³onków klubu i kandydatów (w szczególno¶ci na Zlocie Ogólnopolskim).
4. Opiekun ma obowi±zek z³o¿enia wniosku do Zarz±du KTK, aby wykluczyæ z grona klubowego osobê , która dopu¶ci³a siê wystêpków ujêtych w §4 niniejszego Regulaminu Klubu lub z innego wa¿nego powodu powinna zostaæ usuniêta z klubowych szeregów ;
5. Zarz±d KTK mo¿e odwo³aæ Opiekuna w drodze g³osowania jawnego przeprowadzonego na zasadach ogólnych w sytuacjach ujêtych w §4 lub w wypadku notorycznego uchylania siê od obowi±zków ujêtych w niniejszym regulaminie.
6. Opiekun Klubowiczów nie mo¿e zrzec siê funkcji chyba, ¿e wska¿e swojego nastêpcê a ten wyrazi zgodê na przejêcie wszystkich obowi±zków. Klubowicze i Przyjaciele mog± nie zaakceptowaæ wskazania, wtedy procedura wyboru nowego Opiekuna odbywa siê zgodnie z §10 pkt.2. Do czasu zakoñczenia wyborów, funkcjê czasowo pe³ni osoba wskazana przez by³ego Opiekuna, lub on sam.

§11. Forum.

1) Poza zlotami i spotkaniami regionalnymi, ¿ycie klubowe toczy siê przy pomocy forum dyskusyjnego, dostêpnego na portalu www.KTK.pl (zwanego dalej: Forum)
2) Warunkiem korzystania z Forum jest zaakceptowanie osobnego regulaminu Forum
3) Zakres dostêpno¶ci dzia³ów Forum zale¿ny jest od rangi klubowej
4) Do zarz±dzania Forum pod wzglêdem technicznym i porz±dkowym, Zarz±d klubu desygnuje osoby tworz±ce Administracjê Forum - Administratora, Junior Adminów i Moderatorów. Osoby te pe³ni± funkcje ze wzglêdu na umiejêtno¶ci, kulturê i know-how klubu i forum, niezale¿nie od rangi klubowej.
5) Szczególne przepisy dotycz± dzia³u Gie³da - jego funkcjonowanie precyzuje zarówno Regulamin Forum, jak i regulamin dzia³u Gie³da (bêd±cy syntetycznym powtórzeniem fragmentów regulaminu Forum).


Uwagi dodatkowe:
KTK nie ponosi odpowiedzialno¶ci za SPRZEDAJ¡CYCH na forum w dziale gie³da i transakcje dokonywane s± na w³asne ryzyko kupuj±cego - nie odpowiadamy za nieuczciwe zachowania i nie mamy te¿ mo¿liwo¶ci ich w pe³ni monitorowaæ. Umo¿liwiamy jedynie kontakt zainteresowanym.
Je¶li obawiasz siê o bezpieczeñstwo transakcji, proponujemy skorzystaæ z po¶rednictwa serwisów aukcyjnych, oraz podj±æ niezbêdne ¶rodku ostro¿no¶ci (paczka za pobraniem, z mo¿liwo¶ci± otwarcia przy kurierze itp.) lub handlowaæ lokalnie klubowiczami ze swojego regionu i umawiaæ siê na odbiory osobiste.

 

 
 
   

Copyright © 2002-2013 Kadett Tuning Klub. All rights reserverd.
Best view 800x600 & 1024x768