REGULAMIN KTK - ktk.pl
REGULAMIN KTK

Warunkiem użytkowania forum KTK jest zapoznanie się, zaakceptowanie i przyjęcie do wiadomości, poniższego regulaminu.§1. STATUS KLUBU:

Klub zrzesza ludzi posiadających auto marki Opel Kadett oraz fanów Kadetta.

§2. KLUBOWICZ

I. WARUNKI UZYSKANIA STATUSU KLUBOWICZA:

1. Posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B;
2. Posiadanie auta marki Opel Kadett;
3. Uczestnictwo w życiu Klubu poprzez włączanie się w prowadzone na forum klubowym dyskusje (oczywiście jeśli ma się coś konkretnego do przekazania).
4. Założenie tematu o własnym samochodzie w dziale "Nasze Auta" i opisanie go wg zaleceń, wraz ze zdjęciami.
5. 5. Zgłoszenie chęci bycia klubowiczem do osoby z "Zarządu KTK" lub wyznaczonego przez Zarząd Opiekuna Klubowiczów.
6. Przyjęcie każdego klubowicza rozpatrywane jest przez Zarząd KTK, do czego jest niezbędne założenie tematu w dziale "Nasze Auta" ;
7. Osoba łamiąca regulamin może zostać usunięta z grona Klubowiczów, a wpłacona składka zostaje na koncie Klubu KTK i nie podlega zwrotowi.
8. Decyzję o przyjęciu Klubowicza lub o jego usunięciu z klubu może podjąć Zarząd klubu. Status takiej osoby zostanie poddany pod głosowanie przez Zarząd jeśli będą wątpliwości co do słuszności przyznania statusu.
W drodze wyjątku Klubowicz może nie spełniać jednego z powyższych warunków uczestnictwa w klubie jeśli Zarząd KTK zatwierdzi jego kandydaturę.

II. OBOWIąZKI:

Każdy pełnoprawny członek klubu ma obowiązek:
1. Utrzymywać swojego Kadetta w należytym stanie technicznym i dbać o jego dobry stan wizualny ;
2. Utrzymywać kulturę wypowiedzi, pozytywne relacje z innymi członkami Klubu, w razie potrzeby nieść pomoc na miarę swoich możliwości ;
3. Opłacić składkę klubową w wysokości ustalonej przez Zarząd KTK. Składka jest płacona za rok następny "z góry" . Nie zapłacenie składki w wyznaczonym terminie będzie się równać utracie statusu Klubowicza ;
4. Brać udział w miarę możliwości w organizowanym raz do roku Zlocie Ogólnopolskim i spotkaniach lokalnych ;
5. Godnie reprezentować Klub zarówno na imprezach zamkniętych jak i na drodze ;
6. Zachowywać kulturę na drodze, pomagać innym uczestnikom ruchu ;
7. Brać czynny udział w dyskusjach klubowych prowadzonych na internetowym forum klubu KTK;
8. W przypadku głosowania na forum każdy klubowicz ma obowiązek podporządkować się zasadom glosowania i w takim głosowaniu brać udział ;
9. Po rezygnacji z statusu Klubowicza można zostać Przyjacielem lub Sympatykiem Klubu;

III. RESTRYKCJE:

1. Klubowicz może utracić status lub nawet zostać bezzwłocznie usunięty z Klubu za:
a) nagminne łamanie regulaminu ;
b) zaniedbywanie swoich obowiązków ;
c) zły stan samochodu - jeśli budzi poważne zastrzeżenia Opiekuna Klubowiczów oraz Klubowiczów tegoż regionu przez dłuższy okres czasu.
d) zachowanie niegodne Klubowicza (np. brak kultury osobistej, szacunku wobec pozostałych kolegów i koleżanek z Klubu) ;
2. żaden klubowicz nie ma prawa do zabierania głosu w głosowaniu Zarządu KTK.
WAŻNE! Powyżej przytoczony zapis z §2 pkt IIIc nie obejmuje samochodów które są w trakcie remontów i modyfikacji, niezależnie od czasu ich trwania, oczywiście w granicy rozsądku , jednakże gdy boss regionalny uzna że status "auta modyfikowanego" służy tylko i wyłącznie do "bycia klubowiczem" a nie do modyfikacji auta klubowicz traci swój status i zostaje przemianowany na Przyjaciela Klubu.

IV. PRZYWILEJE:

Każdy pełnoprawny klubowicz ma prawo do:
1. brania udziału w spotkaniach klubowych i zlotach ;
2. wglądu i edycji swoich danych;
3. uczestniczenia w głosowaniach
4. korzystania ze wszystkich przywilejów klubowych;
5. oklejenia samochodu naklejkami klubowymi
6. Każdy klubowicz ma prawo w dowolnym momencie zrzec się statusu automatycznie tracąc statutowe przywileje.
7. Dostęp do wszystkich działów forum (oprócz zamkniętej części administracyjnej)
8. Prezentacji swojego auta w dziale "Auta Klubowiczów, Przyjaciół i Sympatyków".

9. UWAGA. Klubowicze, którzy zmienili pojazd na inny niż Opel Kadett, ale dalej czynnie uczestniczą w życiu klubu i/lub forum mają prawo zachować swój dotychczasowy klubowy numer (który będzie wtedy przypisany do statusu Przyjaciela) jest ona wtedy traktowany jak Klubowicz (z wszystkimi prawami i obowiązkami). Prawo do zachowania byłego numeru klubowego nie następuje w sytuacji, kiedy ma miejsce przerwa w opłaceniu składki klubowej - numer taki może zostać wtedy przyznany innemu klubowiczowi ;


§3. HONOROWI KLUBOWICZE:

I. WARUNKI UZYSKANIA STATUSU HONOROWEGO KLUBOWICZA

1. Honorowym Klubowiczem może zostać każda osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju naszego Klubu, a została zaproponowana przez któregoś z klubowiczów lub Przyjaciół Klubu;
2. Honorowy Klubowicz jest wybierany w głosowaniu nadzwyczajnym członków Klubu KTK i jego Zarządu, większością 51% głosów; Głosowanie jest przeprowadzane na forum klubowym, na wniosek jednego z członków Zarządu, w terminie 10 dni od ogłoszenia wniosku. Osób które nie skorzystały z prawa głosu (niezależnie od powodów) nie wlicza się do puli głosów.
3. Honorowym Klubowiczom przysługują wszystkie przywileje Klubowiczów z wyłączeniem obowiązków;
5. Lista Honorowych Klubowiczów znajduje się na stronie KTK ;
6. Honorowy Klubowicz musi posiadać status pełnoprawnego klubowicza przez łączny okres minimum 2 lat a po nadaniu tytułu nadal brać czynny udział w dyskusjach na forum, w spotkaniach regionalnych i w miarę możliwości w Zlocie Ogólnopolskim;
7. Tytuł Honorowego Klubowicza jest nadawany DOŻYWOTNIO. W skrajnych przypadkach tytuł może odebrać jedynie Zarząd KTK po głosowaniu nadzwyczajnym większością 51% głosów ;
8. Kandydaci do tytułu HK są wskazywani przez pełniącego w danej chwili obowiązki członka Zarządu KTK;
9. Honorowy Klubowicz może na własne życzenie zrzec się tytułu automatycznie tracąc statutowe przywileje ;


§4. PRZYJACIELE KLUBU:

I. WARUNKI UZYSKANIA STATUSU PRZYJACIELA KTK

1. Aby zostać Przyjacielem KTK należy wykazać taką wolę ;
2. Kandydat na Przyjaciela KTK powinien czynnie uczestniczyć w życiu Klubu ;
3. Kandydat na Przyjaciela KTK może zostać Przyjacielem Klubu po weryfikacji kandydatury przez Zarząd KTK
4. Osoby towarzyszące pełnoprawnemu Klubowiczowi i uzyskujące jego rekomendację, po wyrażeniu takiej woli zostają Przyjaciółmi KTK automatycznie po złożeniu zgłoszenia.

II. OBOWIĄZKI:

Każdy pełnoprawny Przyjaciel klubu ma obowiązek:
1. Utrzymywać kulturę wypowiedzi, pozytywne relacje z innymi członkami Klubu, w razie potrzeby nieść pomoc na miarę swoich możliwości ;
2. Opłacić składkę klubową w wysokości ustalonej przez Zarząd KTK. Składka jest płacona za rok następny "z góry" . Nie zapłacenie składki w wyznaczonym terminie będzie się równać utracie statusu przyjaciela;
3. Przyjaciel powinien brać udział (w miarę możliwości) w organizowanym raz do roku Zlocie Ogólnopolskim oraz spotkaniach lokalnych ;
4. Godnie reprezentować Klub zarówno na imprezach zamkniętych jak i na drodze ;
5. Zachowywać kulturę na drodze, pomagać innym uczestnikom ruchu ;
6. Brać czynny udział w dyskusjach klubowych prowadzonych na forum internetowym ;
7. W przypadku głosowania na forum każdy Przyjaciel ma obowiązek podporządkować się zasadom glosowania i w takim głosowaniu brać udział ;

III. RESTRYKCJE:

1. Przyjaciel może utracić status lub nawet zostać bezzwłocznie usunięty z Klubu za:
a) nagminne łamanie regulaminu ;
b) zaniedbywanie swoich obowiązków (ujęte w §3);
c) zachowanie niegodne Klubowicza (np. brak kultury osobistej, szacunku wobec pozostałych kolegów i koleżanek z Klubu) ;
2. żaden Przyjaciel nie ma prawa do zabierania głosu w głosowaniu Zarządu KTK.

IV. PRZYWILEJE:

Każdy pełnoprawny Przyjaciel ma prawo do:
1. Brania udziału w spotkaniach klubowych i zlotach ;
2. Wglądu i edycji swoich danych;
3. Uczestniczenia w głosowaniach
4. Korzystania ze wszystkich przywilejów klubowych (aktualnie dostępnych) ;
5. Oklejenia samochodu naklejkami klubowymi dedykowanymi do tego celu ;
6. Każdy Przyjaciel ma prawo w dowolnym momencie zrzec się statusu automatycznie tracąc statutowe przywileje.
7. Dostęp do wszystkich działów forum (oprócz zamkniętej części administracyjnej)
8. Prezentacji swojego auta w dziale "Auta Klubowiczów, Przyjaciół i Sympatyków".


§5. SYMPATYK KLUBU

I. WARUNKI UZYSKANIA STATUSU :

1. Aby zostać Sympatykiem KTK należy wykazać taką wolę ;
2. Kandydat na Sympatyka KTK może zostać Sympatykiem Klubu po zweryfikowaniu go przez Zarząd klubu;
6. Sympatyk Klubu ma prawo oznakować swój pojazd naklejkami dedykowanymi do tego celu ;
7. Sympatyk powinien dokonać wpłaty w kwocie ustalonej przez Zarząd KTK na dany rok, oraz w tym samym terminie jak pozostałe rodzaje składki klubowej;II. OBOWIĄZKI:

1. Utrzymywać kulturę wypowiedzi, pozytywne relacje z innymi członkami Klubu, w razie potrzeby nieść pomoc na miarę swoich możliwości ;
2. Opłacić składkę klubową w wysokości ustalonej przez Zarząd KTK. Składka jest płacona za rok następny "z góry" . Nie zapłacenie składki w wyznaczonym terminie będzie się równać utracie statusu Sympatyka Klubu ;
3. Godnie reprezentować Klub zarówno na imprezach zamkniętych jak i na drodze ;
4. Zachowywać kulturę na drodze, pomagać innym uczestnikom ruchu ;


III. RESTRYKCJE:

1. Sympatyk może utracić status lub nawet zostać bezzwłocznie usunięty z Klubu za:
a) nagminne łamanie regulaminu ;
b) zaniedbywanie swoich obowiązków ;
c) zachowanie niegodne Sympatyka KTK (np. brak kultury osobistej, szacunku wobec pozostałych kolegów i koleżanek z Klubu) ;
2. żaden Sympatyk nie ma prawa do zabierania głosu w głosowaniach klubowych, w sprawach klubu, gdzie głos zabierają Klubowicze i Przyjaciele.IV. PRZYWILEJE:

Każdy pełnoprawny Sympatyk ma prawo do:
1. Brania udziału w spotkaniach klubowych i zlotach ;
2. Wglądu i edycji swoich danych;
3. Korzystania ze wszystkich przywilejów klubowych;
4. Każdy Sympatyk ma prawo w dowolnym momencie zrzec się statusu automatycznie tracąc statutowe przywileje.
5. Dostęp do wszystkich działów forum oprócz administracji oczywiście
6. Prezentacji swojego auta w dziale "Auta Klubowiczów, Przyjaciół i Sympatyków".§6. SKŁADKI KLUBOWE.

Wysokość składki klubowej ustala Zarząd KTK. Wpłaty składek dokonuje się na konto klubowe, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia członka Zarządu, będącego jednocześnie osobą potwierdzającą zasadność opłaty składki klubowej poprzez kontakt ze Skarbnikiem.
Składka klubowa wydatkowana będzie na:
1. Opłatę serwera na którym znajduje się nasza strona oraz forum ;
2. Opłatę domeny www.ktk.pl ;
Ewentualne nadwyżki finansowe klubu przechodzą na kolejny rok, stanowiąc zabezpieczenie kolejnych opłat za serwer i domenę, ewentualnie mogą być przeznaczone na sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konkurencji sportowych na zlotach KTK i ogólną ich organizację (taśmy foliowe do słupków, taśmy klejące itp.).§7. PUNKTY UZUPEŁNIAJĄCE:

1. Po odejściu z klubu osoba która miała oznaczone auto ma obowiązek usunąć z pojazdu wszystkie emblematy klubowe ;
2. Osoba usunięta z klubu może ponownie starać się o przyjęcie do klubu na zasadach ujętych w §2 ;
3. Głosowanie jawne na forum: każdy klubowicz i przyjaciel oddaje tylko jeden głos (chyba że opisana przy głosowaniu zasada mówi co innego).
4. Klub nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe podczas spotkań klubowych. Tyczy się to zarówno uczestniczących osób, ich sprzętu jak i szkód przez nich wyrządzonych.
5.Każda osoba umieszczająca wiadomość na forum KTK ponosi osobistą i prawną odpowiedzialność za treść swojej wypowiedzi oraz mogące wyniknąć z tej treści konsekwencje prawne. Forum może być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etyki.
6.Umieszczenie treści obraąliwych w tym avatarów i podpisów skierowanych do :
- innych użytkowników forum
- innych grup wyznaniowych
- innych mniejszości
będzie karane a w skrajnych przypadkach może wiązać się z usunięciem użytkownika z forum .


§8. ORGAN NADZORCZY KLUBU:

1. Nadzór nad Klubem sprawuje Zarząd KTK, który składa się z trzech pełnoprawnych członków klubu.
2. Zarząd KTK nie wybiera ze swojego grona przewodniczącego, a wszelkie decyzje podejmuje zawsze większością 2/3 głosów - każde głosowanie trwa nie dłużej niż 3 dni i członkowie Zarządu KTK są o nim informowani poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na prywatną skrzynkę pocztową - każdy członek Zarządu ma obowiązek brania udziału w głosowaniu, głosowania odbywają się w dwóch trybach: w trybie zwyczajnym - nie wymaga się oddania głosów przez wszystkich członków Zarządu, oraz w trybie nadzwyczajnym - wymagane jest oddanie głosów przez wszystkich członków Zarządu. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje tylko 1 głos nawet, jeżeli pełni kilka funkcji w Klubie.
3. Głosowania Zarządu KTK nie są jawne, ale jeśli wprowadzają istotne zmiany dla funkcjonowania klubu lub forum, po ich zakończeniu zostaje podana oficjalna informacja o ich wyniku .
4. Decyzje Zarządu KTK oraz wszelkie komunikaty i ważne kwestie publikowane są na forum w dziale "Komunikaty Zarządu KTK" ;
5. Każdego członka Zarządu KTK można odwołać po nadzwyczajnym głosowaniu jawnym, w którym musi wziąć udział co najmniej 50% stanu Klubowiczów, Honorowych Klubowiczów i Przyjaciół Klubu i aktywnych w danym roku, większością 60% oddanych głosów.
6. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji przez Zarząd KTK w danej sprawie z uwagi na nierozstrzygnięty wynik głosowania w trybie zwyczajnym (50%/50%), głosowanie takie jest powtórzone w formie głosowania w trybie nadzwyczajnym 1-dniowym, a jeśli i to nie wyłoni wyniku, przeprowadzone zostanie głosowanie jawne wśród klubowiczów i przyjaciół Klubu w trybie 1-dniowym bez informowania ich o przyczynach lub wynikach poprzedniego głosowania Zarządu KTK
7. Zarząd KTK może zostać rozwiązany poprzez głosowanie. W głosowaniu biorą udział klubowicze, przyjaciele klubu oraz honorowi klubowicze, decyzja zostaje podjęta wobec większości głosów 60%. Wniosek o rozwiązanie Zarządu KTK może złożyć członek Zarządu, HK, Klubowicz lub Przyjaciel.
8. Każdy członek Zarządu KTK ma prawo w każdej chwili poddać pod głosowanie wniosek o usunięcie z grona Zarządu innego jej członka w związku z istotnymi uchybieniami z jego strony, np. zaniedbywaniem swoich obowiązków lub uchylaniem się od głosowań.
9. Jeżeli decyzją członków Zarządu proponowany do usunięcia jeden z jej członków nie zostanie usunięty zgodnie z wynikiem głosowania, to kolejny wniosek o jego usunięcie z Zarządu nie może zostać złożony wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego.
10. Członkowie Zarządu KTK , mogą zrzec się stanowiska z zachowaniem 30. dniowego okresu karencji - w tym czasie pozostali członkowie Zarządu proponują na jego miejsce kandydatów, na których będą głosować w głosowaniu nadzwyczajnym. Akceptacja nowego członka Zarządu następuje po otrzymaniu większości 2/3 głosów.
11. Każdy z członków Zarządu ma prawo zgłosić konieczność przedyskutowania zmian w regulaminach, w trakcie ich obowiązywania.

12. Zarząd ma prawo powołać na czas Zlotu i jego organizacji osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg Zlotu. Osoby te mogą być wyznaczone spośród użytkowników forum, pod warunkiem obdarzenia ich zaufaniem przez Zarząd, co wiąże się ze znajomością osoby, jej operatywnością i uczciwością. Osoby takie otrzymują niezbędne dodatkowe uprawnienia na czas powołania i mogą działać w imieniu klubu i na jego rzecz.


§9. UŻYTKOWNIK FORUM

1. Osoba mająca możliwość pisania w działach udostępnionych mu według ustaleń Zarządu KTK.
2. Użytkownik nie ma obowiązku brania udziału w życiu klubowym chyba że wyraża chęć by zostać Przyjacielem lub Klubowiczem i spełnia postawione warunki
3. Jeśli Użytkownik swoim zachowaniem spowoduje straty moralne lub finansowe innych użytkowników forum zostanie usunięty z forum bezzwłocznie.


§10. Opiekun Klubowiczów:

1. Opiekun Klubowiczów jest osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji nowych Klubowiczów i Przyjaciół klubu. Zajmuje się kwestiami organizacyjno-personalnymi, korespondencją z kandydatami i członkami klubu (dotyczącą spraw rekrutacji) oraz opiniowaniem kandydatur na potrzeby Zarządu.
2. Wybierany jest przez Klubowiczów w głosowaniu jawnym, o długości 7 dni, przez stosunek większości głosów.
3. Opiekun powinien być autorytetem dla Klubowiczów oraz przyjaciół, oraz wspierać działania Zarządu w celu utrzymania ładu i porządku wśród członków klubu i kandydatów (w szczególności na Zlocie Ogólnopolskim).
4. Opiekun ma obowiązek złożenia wniosku do Zarządu KTK, aby wykluczyć z grona klubowego osobę , która dopuściła się występków ujętych w §4 niniejszego Regulaminu Klubu lub z innego ważnego powodu powinna zostać usunięta z klubowych szeregów ;
5. Zarząd KTK może odwołać Opiekuna w drodze głosowania jawnego przeprowadzonego na zasadach ogólnych w sytuacjach ujętych w §4 lub w wypadku notorycznego uchylania się od obowiązków ujętych w niniejszym regulaminie.
6. Opiekun Klubowiczów nie może zrzec się funkcji chyba, że wskaże swojego następcę a ten wyrazi zgodę na przejęcie wszystkich obowiązków. Klubowicze i Przyjaciele mogą nie zaakceptować wskazania, wtedy procedura wyboru nowego Opiekuna odbywa się zgodnie z §10 pkt.2. Do czasu zakończenia wyborów, funkcję czasowo pełni osoba wskazana przez byłego Opiekuna lub on sam.

§11. FORUM

1) Poza zlotami i spotkaniami regionalnymi, życie klubowe toczy się przy pomocy forum dyskusyjnego, dostępnego na portalu www.KTK.pl (zwanego dalej: Forum)
2) Warunkiem korzystania z Forum jest zaakceptowanie osobnego regulaminu Forum
3) Zakres dostępności działów Forum zależny jest od rangi klubowej
4) Do zarządzania Forum pod względem technicznym i porządkowym, Zarząd klubu desygnuje osoby tworzące Administrację Forum - Administratora, Junior Adminów i Moderatorów. Osoby te pełnią funkcje ze względu na umiejętności, kulturę i know-how klubu i forum, niezależnie od rangi klubowej.
5) Szczególne przepisy dotyczą działu Giełda - jego funkcjonowanie precyzuje zarówno Regulamin Forum, jak i regulamin działu Giełda (będący syntetycznym powtórzeniem fragmentów regulaminu Forum).


Uwagi dodatkowe:
KTK nie ponosi odpowiedzialności za SPRZEDAJĄCYCH na forum w dziale giełda i transakcje dokonywane są na własne ryzyko kupującego - nie odpowiadamy za nieuczciwe zachowania i nie mamy też możliwości ich w pełni monitorować. Umożliwiamy jedynie kontakt zainteresowanym.
Jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo transakcji, proponujemy skorzystać z pośrednictwa serwisów aukcyjnych, oraz podjąć niezbędne środku ostrożności (paczka za pobraniem, z możliwością otwarcia przy kurierze itp.) lub handlować lokalnie klubowiczami ze swojego regionu i umawiać się na odbiory osobiste.

 

 
 
   

Copyright © 2002-2013 Kadett Tuning Klub. All rights reserverd.
Best view 800x600 & 1024x768