SKORZECIN.ktk.pl - header

 
 
 
       
                   

 

Regulamin Zlotu

     Organizowany Zlot jest imprezą rekreacyjną. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2001r., nr 120, poz. 1298) organizator Zlotu nie jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.

 1. Klubowicze, Przyjaciele Klubu, Goście i inni uczestnicy przybywają na Zlot we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz własny koszt;

 2. Na terenie Zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Skorzęcinie;

 3. Za kradzieże, włamania do samochodów i inne przypadki losowe organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności;

 4. Za wyrządzone szkody przez uczestników Zlotu organizatorzy i Dyrekcja OKSiR nie odpowiada;

 5. Teren Zlotu (Ośrodek wypoczynkowy) jest objęty strefą ciszy. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania spokoju i czystości, tak aby nie zakłócać odpoczynku innym osobom przebywającym na terenie Ośrodka;

 6. Każdy akt wandalizmu oraz zachowanie zakłócające odpoczynek osób przebywających na terenie Ośrodka będzie niezwłocznie zgłaszane na policję;

 7. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydanych przez osoby odpowiedzialne za poszczególne regiony;

 8. W dniu głównym Zlotu (5 lipca 2008r.) organizatorzy proszą o nie poruszanie się samochodami na terenie „Orlej Góry” (wyjątek stanowi przejazd określony w Planie Zlotu);

 9. Bezwzględnie zabrania się wyrzucania odpadów i śmieci do pobliskich krzaków i krzewów, a także pozostawianie ich w miejscach do tego nie wyznaczonych. Każde takie zachowanie skutkować może usunięciem uczestnika ze Zlotu;

 10. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest przy opuszczeniu terenu, na którym przebywał, po imprezie do pozostawienia go w czystości i umieszczeniu odpadów w miejscach do tego przeznaczonych;

 11. Szczegółowy regulamin otrzyma każdy uczestnik po przybyciu na miejsce zlotu, zarejestrowaniu się u organizatorów oraz opłaceniu pobytu.
   

Regulamin przejazdu

 1. Przejazd kolumną pojazdów odbywa się o wyznaczonej przez organizatora godzinie zamieszczonej w planie Zlotu, trasą: Skorzęcin - Witkowo (postój pl. Kościuszki, ul. Kosynierów) -Skorzęcin,

 2. Klubowicze, honorowi klubowicze, przyjaciele klubu, goście i inni uczestnicy Zlotu biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność,

 3. Za wszelkie uszkodzenia, stłuczki i kolizje podczas przejazdu organizatorzy nie odpowiadają,

 4. Przejazd w kolumnie pojazdów odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie o ruchu drogowym. Wyjątek stanowić mogą odcinki zabezpieczone przez Policję,

 5. Zabrania się wyprzedzania pojazdów oraz oznakowanego auta prowadzącego, przez pozostałe pojazdy jadące w kolumnie. Wyjątek stanowi samochód filmujący przejazd wyznaczony przez organizatora i odpowiednio oznakowany,

 6. Na trasie przejazdu zabrania się wykonywania niebezpiecznych manewrów mogących stanowić zagrożenie dla innych uczestników przejazdu lub osób postronnych,

 7. Podczas przejazdu na wyznaczonej trasie kategorycznie zabrania się prowadzenia pojazdów przez osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających

 8. Przejazd całej kolumny pojazdów zostanie zatrzymany w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia któregoś z uczestników bądź w przypadku niedostosowania się do punktów regulaminu,

 9. Wszelkie sytuacje mogące zagrozić bezpieczeństwu uczestników przejazdu, będą zgłaszane na POLICJĘ (dla klubowiczów dodatkową konsekwencją nie podporządkowania się regulaminowi może być natychmiastowe usunięcie z klubu KTK)

 10. Na terenie Ośrodka w Skorzęinie zabronione jest używanie sygnałów dźwiękowych

W trosce o bezpieczeństwo uczestników i ich auta, sytuacje nie zgodne z regulaminem prosimy zgłaszać niezwłocznie organizatorom lub opiekunom regionalnym

W przypadku awarii któregoś z pojazdów uczestniczących w przejeździe, należy zjechać na pobocze i oznakować auto trójkątem ostrzegawczym. Aby nie zakłócać przebiegu przejazdu organizatorzy proszą o nie zatrzymywanie się przy uszkodzonym samochodzie więcej niż dwóch aut udzielających pomoc.

 

Regulamin korzystania z Ośrodka

§ 7. Regulamin określa zasady korzystania z Ośrodka przez osoby przebywające na jego terenie,
§ 8. Osoby pozostające w Ośrodku dłużej niż 48 godzin obowiązane są zameldować się,
§ 9.
1.Wjazd pojazdów i wstęp na teren Ośrodka następuje na podstawie karnetów wstępu i biletów – jedno – lub wielodniowych.
2.Samochody dostawcze mogą wjechać na teren Ośrodka w godzinach 6.00 – 12.00, chyba, że zaistnieją szczególne okoliczności.
§ 10. Kierowcy pojazdów poruszających się na terenie Ośrodka obowiązani są zachować szczególną ostrożność i zachować odpowiednią prędkość pojazdu – dostosowując się do ruchu pieszych
§ 11. Korzystanie z Ośrodka jest odpłatne.
1.Stawki opłat za korzystanie z terenu obiektów i urządzeń Ośrodka ustala Rada Miejska – z zastrzeżeniem ust. 3
2.Korzystanie z ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych na terenie Ośrodka nie wymaga dodatkowych opłat (z wyjątkiem korzystania z ziemnego kortu tenisowego i zjeżdżalni)
3.Dzierżawcy opłacają opłatę o której mowa w §11 ust.2 w ramach płaconego czynszu dzierżawy.
4.Użytkownicy wieczyści dzialek korzystają z prawa przechodu i przejazdu do drogi publicznej oraz obiektów i terenów wymienionych w ust.3 na podstawie karnetów wstępu i biletów określonych w § 9 ust. 1. Prawo to jest odpłatne. § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 12.
1.Pozostawienie pojazdu na terenie Ośrodka jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Dzierżawcy, użytkownicy wieczyści uprawnieni są do pozostawiania swoich pojazdów na posiadanym terenie.
3.Posiadacz pojazdu pozostawionego w innym, niż dopuszczalne, miejscu obowiązany jest do jego niezwłocznego usunięcia – na wezwanie Zarządcy lub innej osoby uprawnionej oraz do uiszczenia dodatkowej opłaty w podwójnej wysokości obowiązującej stawki.
§ 13.
1.Ustawienie namiotów i przyczep campingowych na terenie Ośrodka dozwolone jest na wyznaczonym campingu (placach namiotowych) i jest odpłatne wg stawek w sposób określony w § 11.
2.Namiot lub przyczepa campingowa ustawiona w innym, niż dozwolone miejscu podlega usunięciu na koszt posiadacza § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3.Dopuszcza się ustawianie namiotów i przyczep campingowych na terenie posiadanym przez dzierżawców lub użytkowników wieczystych pod warunkiem uiszczenia opłaty określonej w ust.1.
§ 14. Osoby przebywające na terenie Ośrodka obowiązane są do zachowania na terenie Ośrodka ciszy w godzinach od 24.00 do 6.00
§ 15. Dzierżawcy oraz użytkownicy wieczyści mają obowiązek zaopatrzenia obiektu w sprzęt p.poż.
§ 16.
1.W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Ośrodka zastosowanie mają przepisy Uchwały z XXXI/322/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 marca 2002r. /Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 53,poz.1555/ z zastrzeżeniem ust.2.
2.Dopuszcza się palenie ognisk wyłącznie w miejscu wyznaczonym na terenie tzw. „Orlej Góry” – po uzyskaniu pozwolenie Zarządcy.
§ 17. Zgody Zarządcy wymaga:
1.Urządzanie imprez sportowych, kulturalnych i innych publicznych, wieczorków muzycznych lub tanecznych po godzinie 24.00 w obiektach zamkniętych.
2.Palenie ognisk.
3.Prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na terenie Ośrodka.
4.Ustalenie miejsc postoju sprzętu wodnego nad jeziorem Niedzięgiel.
5.Usunięcie drzew i krzewów – niezależnie od obowiązku uzyskania zezwoleń przewidzianych prawem.
6.Dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów (obowiązek ten nie dotyczy terenu posiadanego przez użytkowników wieczystych)
§ 18. Osoby korzystające z Ośrodka obowiązane są:
1.Przestrzegać niniejszego Regulaminu, przepisów p.poż oraz zasad współżycia społecznego.
2.Dbać o czystość i porządek.
3.Uporządkować użytkowany teren po okresie zimowym w szczególności uprzątnąć liście, gałęzie itp. Na istniejące składowisko odpadów stałych do dnia 25 kwietnia każdego roku.
4.Utrzymywać pod kontrolą własne zwierzęta celem zapewnienia bezpieczeństwa (prowadzenie zwierząt na smyczy, w kagańcach)
§ 19. Zabrania się:
1.Zakłócania porządku i spokoju na terenie Ośrodka, zwłaszcza w czasie ciszy nocnej określonej w § 14.
2.Korzystania z urządzeń i obiektów lub podejmowanie czynności w sposób mogący naruszyć bezpieczeństwo osób lub stanowić zagrożenie dla mienia
3.Palenia ognisk poza dozwolonym miejscem
4.Wywożenia i wynoszenia śmieci, gruzu itp. do miejsc nie przeznaczonych.
5.Wykorzystywania pojemników na śmieci, na nieczystości płynne lub liście oraz pozostałości po remontach (piasek, gruz itp.)
6.Napraw oraz składowania sprzętu wodnego na plaży w okresie sezonu letniego od 1.05 – 15.09
7.Wprowadzania zwierząt na plażę i kąpielisko.
§ 20. Zarządca ma prawo:
1.wezwać do zaprzestania naruszeń Regulaminu.
2.Dokonać czynności zmierzających do usunięcia naruszania Regulaminu – również na koszt zobowiązanego.
3.Usunąć osoby z terenu Ośrodka przy pomocy Policji, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo osób korzystających z Ośrodka lub istnieje konieczność zapewnienia spokoju i porządku w Ośrodku.
4.Podejmować inne czynności zapewniające przestrzeganie Regulaminu i innych obowiązujących przepisów.